Forskning og innovation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > Forskning og innovation

Forskning og innovation

Status

Siden 2008 har CITI været involveret i mere end 50 store tværfaglige it-forskningsansøgninger heraf tre EU-ansøgninger. 10 ansøgninger har opnået ekstern funding for ca. 125 mio. kr.

Eksempler på tværfaglige it-forskningsprojekter, der har fået ekstern funding:

2014: SCAUT med Rehfeldt som hovedansøger - 14,9 mio. kr. (Innovationsfonden) 
2013: Computational Artefacts (CompArt) med DIKU som hovedansøger – 5,8 mio. kr. (Velux Fonden)
2012: LOOP med Rigshospitalet som hovedansøger - 15,6 mio. kr. (DSF)
2011: PigIT med LIFE som hovedansøger - 20 mio. kr. (DSF)
2010: WallViz med DIKU som hovedansøger - 14 mio. kr (DSF)
2009: CIDEA med Institut for Statskundskab som hovedansøger - 11 mio. kr. (DSF)
2008: CITH med DIKU som hovedansøger - 8,5 mio. kr. (DSF)

Eksempler på tværfaglige it-forsknings centre:

2011: Centre for Communication and Computing (CCC)
2010: HIPERFIT med DIKU som hovedansøger – 31 mio. kr. i funding fra DSF

Eksempler på andre aktiviteter:

2014-15: CITI deltager i EU-DK Support netværk
2013
: CITI modtager en EU opstart bevilling på 150.000 kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation.
2011-13: CITI samarbejder med forskere fra Fujitsu Lab om projektet Social Innovation.
2011: CITI lancerer på forsøgsbasis en innovationspulje på 300.000 kr.
2010-12: CITI deltager i netværket DICTAT - Danish ICT Ambassador Taskforce

Nye Calls


InnovationsFonden

InnovationsFonden yder finansiel støtte til bl.a.:

• Strategisk forskning
• Højteknologiske projekter
• Samfundspartnerskaber om innovation

Læs om InnovationsFonden her

Aktuelle søgemuligheder, læs mere her 

EUopSTART
EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forskningsprogrammer.

Læs mere her

Horizon 2020
Horizon 2020 er EU's program for forskning og innovation.

Læs om Horizon 2020 her 

Aktuelle søgemuligheder, læs mere her 

Har du brug for hjælp

Det kan være en tids- og ressourcekrævende proces at udarbejde en ansøgning. Center for IT Innovation kan hjælpe dig med:

  • At udvikle konkrete ideer til forskningsprojekter
  • At identificere finansieringsmuligheder
  • At finde relevante partnere fx myndigheder, virksomheder og organisationer
  • At finde relevante forskere fra andre faglige miljøer til dit team
  • At finde internationale partnere til at deltage i dit team eller til at deltage i et advisory board
  • At koordinere processen med udarbejdelse af ansøgningen
  • At assistere med skrivearbejdet og budgetter
  • At læse review på ansøgninger
  • At bistå i hele processen fra ide til færdig ansøgning

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en ide til et tværfagligt forskningsprojekt med en IT vinkel og gerne vil udvikle den - eller hvis fx du har brug for hjælp til arbejdet med at skrive en konkret ansøgning.

Offentlige støttemuligheder

Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd finansierer forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning.

Læs mere her.

Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Grundforskningsfond støtter oprettelse af Centers of Excellence.

Læs mere her

Private fonde

TrygFonden

TrygFonden støtter projekter, der øger trygheden for alle i Danmark. TrygFondens aktiviteter er nonkommercielle. TrygFonden arbejder inden for tre kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel.
Der er ansøgningsfrist for regionale ansøgninger 1. marts og 1. september. Landsdækkende ansøgninger og forskningsansøgninger har ansøgningsfrist 1. marts, 1. september og 1. december kl. 12.
Læs mere her.

VILLUM FONDEN

Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling. Der sker uddelinger til større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande.
Læs mere her.

VELUX FONDEN

Fonden støtter prioriteret aktive ældre, aldrings-forskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden støtter Fonden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål.
Læs mere her.

Lundbeckfonden

Fondens bevillinger gives helt overvejende til konkrete videnskabelige projekter med en beløbsramme på op til DKK 5 mio.
De sundhedsvidenskabelige projekter uddeles tre gange årligt, mens naturvidenskabelige projekter uddeles én gang årligt. Ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk efter eget valg. I helt særlige tilfælde kan der søges op til DKK 10 mio., dog skal dette motiveres i ansøgningen. Ansøgningen skal i disse tilfælde udfærdiges på engelsk.
Læs mere her.

Nykredits Fond

Nykredits Fond støtter primært:
- Initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren
- Initiativer af forskningsmæssig eller kulturel karakter, primært til projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor
- Andre formål af almennyttig karakter, primært projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor.
Der uddeles årligt i alt 4-8 mio. kr. Ansøgninger behandles løbende, og uddelinger finder normalt sted tre gange årligt - i april, september og december.
Læs mere her.

Realdania

Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. For at et projekt kan få støtte, er det afgørende, at det har demonstrationsværdi.
Ansøgninger behandles løbende.
Læs mere her.

Internationale støttemuligheder

 

Eksempler på tværfaglige it forskningsprojekter

CITH - Co-constructing IT and Healthcare

CITH projektet designer, udvikler og afprøver IT systemer og services, som kan hjælpe patienter med en indopereret pacemaker og sundhedsfagligt personale med at få overblik og bedre samarbejde om patientens tilstand med henblik på at sikre rettidig og passende behandling. Projektet startede i 2008 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 8,5 mio. kr.
Læs mere her

CIDEA - Citizen Driven Environmental Action

Projektet undersøger hvilke adfærdsmæssige faktorer, der afgør hvordan borgere i danske lokalsamfund informerer sig om miljøet; især klimaforandringer og bliver motiverede og aktiverede til at gøre en personlig indsats for at modvirke disse forandringer. Der udvikles nye IT-baserede løsninger, som kommunerne kan bruge til at informere, motivere og aktivere borgere til at gøre en indsats. Projektet starter i 2010 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 10,9 mio. kr.
Læs mere her.

ESICT - Experience-oriented Sharing of Health Knowledge via Information and Communication Technology

ESICT-projektets mål er at udvikle et QA-system som kan håndtere spørgsmål relateret til diabetes og iskæmisk hjertesygdom. Systemet skal give individualiserede svar som tager højde for den kontekst spørgsmålet er stillet i.
Når QA-prototypens potentiale er demonstreret inden for nævnte sygdomme, kan systemet udvides til også at håndtere andre sygdomme, andre emner inden for sundhed/sygdom, og systemet kan udvides til også at dække andre sprog end dansk. Projektet starter i 2010 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 10,7 mio. kr.
Læs mere her.

Cykelfremme for bæredygtig transport og folkesundhed

Projektet undersøger, hvad det er, der motiverer folk til at cykle. Desuden vil forskere fra bl.a. LIFE på Københavns Universitet - i samarbejde med bl.a. hollandske forskere fra Det Tekniske Universitet i Delft - kortlægge, hvilke tekniske initiativer rundt omkring i byerne, som har øget antallet af cyklister. Resultaterne vil munde ud i en række konkrete forslag til forbedring af cykelinfrastruktur og by design, som vil blive afprøvet i et virtuelt modelleringssystem. Projektet starter i 2010 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 13 mio. kr.
Læs mere her.

High Performance High Productivity Tools for Industrial Image Analysis

The purpose of the project is to develop a high speed and high productivity tool in connection with industrial processing of meat production. The means is computer based image analysis, the driver is a parallel connected supercomputer, that can speed up the calculation processes and the overall purpose with the project is to reduce time consuming feed-back processes in the industrial meat production.
Projektet starter i 2010 og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 5,4 mio. kr.
Læs mere her.

Publikationer

FORSK2020-kataloget

FORSK2020 udpeger med afsæt i en række væsentlige samfundsudfordringer og særlige danske forudsætninger løfterige forskningsområder for Danmark i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd.

Læs mere her.

INNO+

Et inspirations og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation.

Læs mere her.

Vækstteams

Regeringen har nedsat 8 vækstteams som led i arbejdet for e ny erhvervs- og vækstpolitik.

Læs mere her.

Konference om Horizon 2020

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser holder konferencen "Nutidens udfordringer - fremtidens løsninger" i Tivoli Congress Center i København den 29. oktober 2013. Konferencen er det officielle, danske startskud på Horizon 2020.

Læs mere her.

Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 2011

'Strategisk forskning - principper og virkemidler' beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af midler til  strategisk forskning. forskning.
Læs mere her.

FORSK2015 - Et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning, 2008

Kataloget er resultatet af en omfattende proces, hvorigennem flere hundrede personer fra universiteter, forskningsråd, offentlige institutioner, virksomheder, ministerier og interesseorganisationer mv. har været involveret i at identificere de væsentligste strategiske forskningsbehov.
Læs mere her.

8 forskerhistorier, 2010

8 forskerhistorier beskriver, hvordan bevillinger fra FTP har haft betydning både for den unge spirende forskerkarriere og for den mere erfarne forsker, der allerede havde etableret sig inden for sit felt.
Læs mere her.